Licensaftale

HOME   /   DIGITAL LÆRING   /   RÅDGIAVNING

Licensaftale for Rapid LMS.

1. Licensens omfang

Key2Know A/S (herefter kaldet Key2Know) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikkeeksklusiv brugsret til Rapid LMS fra Key2Know (herefter kaldet softwaren) og den dertil hørende dokumentation. Brugsretten omfatter alene licenstagerens eget brug af softwaren, og licenstager er således uberettiget til at overdrage/overføre brugsretten uanset om dette måtte ske ved salg, udleje eller udlån m.v., eller på anden måde give tredjemand adgang til brug af softwaren.

Til nærværende licensaftale kan knyttes en Vedligeholdelsesaftale, hvorefter Key2Know leverer alle fremtidige opgraderinger til softwaren. Om Vedligeholdelsesaftale se nærmere under punkt 7.

Vedligeholdelsesaftale tilknyttet (sæt x): Ja ( ) Nej ( )

Ved fravalg af Software Assuranceaftale bortfalder punkt 7 i sin helhed, og punkt 8 består i sin helhed.

Såfremt licenstager vælger at indgå Vedligeholdelsesaftale aftale, bortfalder punkt 8 sidste afsnit., dog at Key2Know fortsat er uden ansvar for kompatibiliteten af den af licensaftalen omfattede software med fundamentalt ændret tredjepartssoftware.

Brugsretten bortfalder, såfremt licenstager ikke retter sig indenfor en fastsat frist af mindst 10 hverdage indeholdt i et specificeret skriftligt påkrav herom fra Key2Know med henvisning til væsentlig misligholdelse af kundens forpligtelser, eksempelvis i forhold til betaling.

2. Kopiering

Licenstager er berettiget til at foretage den nødvendige kopiering for at kunne anvende softwaren, herunder installation og aktivering på licenstagerens server. Herudover er licenstager berettiget til at kopiere softwaren med henblik på backup. Licenstager har ikke ret til at overdrage softwarepakker til tredjemand.

3. Immaterielle rettigheder

Key2Know har alle rettigheder til softwaren. Enhver krænkelse af Key2Know rettigheder, betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende licensaftale. Licenstager må ikke bryde eller ændre licenskoder, ændre/fjerne modulspecifikke serienumre, angivelser om rettighedsforhold, varemærker og lignende.

4. Tredjemands rettigheder

Key2Know indestår for, at softwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis tredjemand rejser indsigelser vedrørende anvendelsen af softwaren, skal licenstager omgående meddele dette til Key2Know. I tilfælde af en sådan meddelelse, kan Key2Know vælge at overtage sagen og enhver udgift i forbindelse med denne. Key2Know har ret til for egen regning at overtage sagen, herunder at varetage Key2Know interesser under en eventuel retssag, samt at indgå forlig angående de hævdede krænkelser.

5. Licenstagers valg af produkt

Key2Know software er et standardprodukt, der kan anvendes “som det er og forefindes”, og Key2Know bærer intet ansvar for, hvorvidt softwaren opfylder licenstagers krav og ønsker.

6. Afhjælpning af fejl og mangler

Key2Know henleder opmærksomheden på, at det ikke er praktisk muligt at fremstille software, der kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer.

Såfremt licenstager skriftligt reklamerer over væsentlige fejl i softwaren, som medfører, at vitale funktioner i softwaren ikke kan udføres, er Key2Know i en periode på 6 måneder efter levering af softwaren forpligtet til efter eget valg enten 1) uden beregning at levere en ny fejlfri version af softwaren, eller 2) inden rimelig tid at rette fejlen uden beregning, forudsat at fejlen kan genskabes hos Key2Know og rettes hos Key2Know, eller 3) at returnere den af licenstager betalte brugsretsafgift for det pågældende software for perioden fra tidspunktet for licenstagerens reklamation, forudsat at licenstager returnerer softwaren til Key2Know, samt sletter alle eksemplarer af det pågældende software.

Fejlretning kan bestå i anvisninger og anbefalinger til at omgå fejlen, således at fejlen ikke længere har væsentlig indflydelse på licenstagers brug af softwaren.

Brugsretten gives til softwaren, som den er og forefindes og inkluderer ingen andre former for garantier, indeståelser, afhjælpningsrettigheder eller misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor beskrevne. Licenstager kan således ikke udover ovennævnte beføjelser rejse krav mod Key2Know på grund af fejl og mangler i softwaren eller som følge af, at Key2Know ikke retter sådanne fejl og mangler eller at softwarens afvikling og ydeevne ikke er fri for afbrydelser eller fejl.

7. Vedligeholdelsesaftale

Den opgraderede software vil indeholde ændringer og forbedringer, som Key2Know har foretaget, og opfylder typisk krav af teknologisk karakter, som af Key2Know findes nødvendige at opfylde for at softwaren fremadrettet vil kunne fungere optimalt.

Den opgraderede software stilles til rådighed for kunden såfremt Vedligeholdelsesaftale aftale er indgået.

Den opgraderede software vil omfatte opgraderinger af software omfattet af licensaftalen inkl. eventuelle udvidelser.

7.1 On premise
Såfremt licenstager har valgt en ’on premise’ løsning er det licenstagers eget ansvar at implementere og anvende de opgraderede versioner eller ændringer hertil.
7.2 Cloud
Såfremt licenstager har valgt en ’cloud’ løsning vil Key2Know opdatere de opgraderede versioner eller ændringer hertil.

8. Ansvarsbegrænsning

Key2Know kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, f.eks. tab af forventet indtjening, forventet støtte eller udbetalinger i øvrigt, tab af avance, goodwill, eller skade på licenstagers øvrige data eller databaser, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af softwaren eller mangelfuld/ utilstrækkelig præstation ved softwaren.

Under alle omstændigheder kan Key2Know samlede erstatningsansvar for tab og skade ikke overstige det beløb, som er betalt i brugsretsafgift for den pågældende software.

Key2Know påtager sig intet ansvar for, at softwaren fremadrettet vil være kompatibelt med nye versioner, opdateringer m.v. af tredjepartssoftware.

9. Force Majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende licensaftale. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kan forhindre.

10. Overdragelse

Licenstager kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand. Key2Know kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale helt eller delvis til tredjemand, uden licenstagers forudgående accept.

11. Licenstagers misligholdelse

Misligholder licenstager nærværende licensaftale i forbindelse med anvendelse af softwaren; eksempelvis krænker Key2Know ophavsrettigheder ved at foretage eksemplarfremstilling i strid med nærværende aftale eller overdrage eksemplarer af softwaren til tredjemand, eller misligholder betalingsforpligtelser, er licenstager erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom.
Ved enhver overtrædelse af nærværende licensaftale; eksempelvis krænkelse af Key2Know ophavsrettigheder ved at foretage eksemplarfremstilling i strid med nærværende aftale eller overdragelse af eksemplarer af softwaren til tredjemand, er licenstager forpligtet til udover ovennævnte erstatningsbetaling i medfør af dansk rets almindelige erstatningsregler at betale Key2Know en konventionalbod på kr. 200.000,00 for hver enkeltstående overtrædelse. Dette gælder uanset om Key2Know kan dokumentere et tab i denne forbindelse. Den retsstridige virksomhed kan hindres ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. Betaling af ovennævnte konventionalbod gør ikke overtrædelsen lovlig.

Key2Know kan endvidere ophæve licenstagers brugsret, hvorefter licenstager ikke længere er berettiget til at anvende softwaren, og licenstager er i så fald forpligtet til at slette alle eksemplarer og versioner af den pågældende software.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af nærværende aftale mellem Key2Know og licenstager skal anlægges ved Retten i Lyngby. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret.